Skip to main content
Menu
Tickets Walibi Belgium
Privacybeleid

Privacybeleid

Beleid met betrekking tot uw persoonsgebonden gegevens

Persoonsgegevens

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

De op deze website verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • Uw toegangskaarten, abonnementen of diensten te verwerken. Deze verwerking is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Belpark NV en u wanneer u een toegangskaart, abonnement of dienst bestelt.
 • Uw persoonlijk account aanmaken en beheren. Deze verwerking is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst die u sluit met Belpark NV (indien het aanmaken van de account noodzakelijk is om een bestelling af te ronden) of op uw toestemming (indien het aanmaken van de account niet noodzakelijk is om een bestelling af te ronden)
 • Uw informatieverzoeken, opmerkingen en klachten die u naar Belpark NV stuurt te beantwoorden. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming.
 • U commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, uitnodigingen om deel te nemen aan wedstrijden of prijsvragen en tevredenheidsenquêtes toe te sturen. Deze verwerking is gebaseerd, wanneer het boodschappen betreft die door Belpark NV worden verzonden, op het legitieme belang van Belpark NV om haar activiteiten te ontwikkelen (indien het e-mailadres waarnaar die boodschappen worden gestuurd werd gegeven in het kader van een bestelling) of op uw toestemming (indien het e-mailadres niet in het kader van een bestelling werd gegeven); en, wanneer het boodschappen betreft die door de partners van Belpark NV werden verstuurd, op uw toestemming
 • Om uw mening over Belpark NV en de producten en diensten die het aanbiedt te publiceren. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming;
 • Uw kandidatuur te analyseren indien u solliciteert voor een functie bij Belpark NV. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming.
 • Statistische analyses uit te voeren inzake geografische herkomst op basis van postcode. Deze verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van Belpark NV om haar activiteiten te ontwikkelen.

Sociale netwerken

De functies en diensten van de sociale netwerken waarmee u communiceert vanaf deze site, of vanaf onze officiële pagina's op deze netwerken (bijv. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok), vallen onder het privacybeleid van deze netwerken. Wij nodigen u uit deze beleidslijnen te raadplegen om informatie te verkrijgen over uw rechten en om de mogelijkheden van de parameterinstellingen te kennen. Wanneer u van deze diensten gebruik maakt, kunnen wij eveneens de persoonsgegevens gebruiken die u ons hebt verstrekt. In dat geval vindt de verwerking van deze gegevens plaats voor dezelfde doeleinden en onder dezelfde voorwaarden als die welke op deze pagina zijn omschreven.
Het invullen van alle velden, behalve indien ze als facultatief zijn aangeduid, is noodzakelijk om Belpark NV in staat te stellen de hierboven vermelde verwerkingen uit te voeren.
De gegevensverwerking gebeurt op verantwoordelijkheid van de onderneming Belpark NV (Site Walibi Belgium – Aqualibi), vertegenwoordigd door Jean-Christophe Parent als Algemeen Directeur, die een functionaris voor de bescherming van de persoonsgegevens heeft aangesteld. Zijn gegevens zijn: Stéphane Dury, Boulevard de l’Europe 100, 1300 Waver, +32 (0)10 421 500, privacy@walibi.be
De verzamelde gegevens zijn bestemd voor Belpark NV en alle dienstverleners waarvan de tussenkomst noodzakelijk is om de bovenvermelde verwerkingen uit te voeren (werking en onderhoud van de website, analyse bezoekers website, betaling en levering van uw bestellingen, prospectie, ...).

De verzamelde gegevens worden ook, als u daar toestemming voor hebt gegeven, doorgegeven aan de bij haar aangesloten bedrijven, namelijk:

 • Parc Astérix
 • Musée Grévin
 • France Miniature
 • Futuroscope
 • Walibi Rhône-Alpes

Deze gegevens worden doorgestuurd naar de VS. Bijkomende inlichtingen over deze overdrachten en de garanties die daarop van toepassing zijn kunt u opvragen bij Belpark NV.

Belpark NV verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens slechts te gebruiken voor de duur die nodig is om de hierboven beschreven verwerkingen te verwezenlijken. De verzamelde gegevens worden gedurende de volgende periodes bewaard:

 • Gegevens verzameld voor de verwerking van uw bestelling van producten of diensten: voor de duur die nodig is om uw bestelling te verwerken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Belpark NV. Het nummer en de vervaldatum van uw kredietkaart worden in ieder geval gedurende vijftien maanden na de laatste debetdatum bewaard als bewijs in geval van een geschil over de transactie. Het cryptogram wordt niet bewaard na de transactie.
 • Gegevens die worden verzameld om uw persoonlijke account aan te maken en te beheren: totdat uw persoonlijke account wordt verwijderd
 • Gegevens verzameld voor het beantwoorden van informatieverzoeken, opmerkingen en klachten die u naar Belpark NV stuurt: voor de duur die nodig is om deze verzoeken, opmerkingen en klachten te verwerken.
 • Gegevens verzameld om u commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, uitnodigingen om deel te nemen aan wedstrijden of prijsvragen, en tevredenheidsenquêtes te sturen: gedurende drie jaar vanaf de datum dat ze verzameld werden. Na afloop van deze periode worden deze gegevens nog eens drie jaar bewaard als u ermee instemt om commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, uitnodigingen om deel te nemen aan wedstrijden of prijsvragen en ook tevredenheidsonderzoeken te blijven ontvangen.
 • Gegevens verzameld om uw mening over de producten en diensten van Belpark NV te publiceren: gedurende twee jaar vanaf de publicatie van deze mening
 • Gegevens verzameld om uw kandidatuur te analyseren indien u solliciteert voor een functie bij Belpark NV: voor de duur die nodig is om uw sollicitatie te analyseren; in geval van aanwerving: voor de duur van uw arbeidscontract met Belpark NV, onder voorbehoud van de verplichting om deze gegevens voor een langere periode te bewaren.
 • Gegevens verzameld voor statische analyses inzake geografische herkomst : gedurende 3 jaar vanaf de datum dat ze verzameld werden

Om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en in het bijzonder om ze te beschermen tegen onwettige of toevallige vernietiging, toevallig verlies of wijziging, of ongeoorloofde verspreiding of toegang, nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. Hiervoor hebben we technische maatregelen (zoals firewalls) en organisatorische maatregelen (zoals een login- of wachtwoordsysteem, fysieke beveiligingsmaatregelen, enz.) getroffen.
U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen, door te geven of te laten overmaken aan derden, een beperking van de verwerking te verkrijgen of u te verzetten tegen een dergelijke verwerking. Wij zullen uw verzoek inwilligen onder voorbehoud van de naleving van onze wettelijke verplichtingen.
Met betrekking tot verwerkingen op basis van toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die werd uitgevoerd voordat deze werd ingetrokken.
U kunt deze rechten uitoefenen:

 • Per post naar het volgende adres: Walibi Belgium, Afdeling Bescherming Persoonsgegevens, Boulevard de l'Europe 100, 1300 Waver; of
 • Per e-mail naar het volgende adres: privacy@walibi.be

Om de vertrouwelijkheid en bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, behouden wij ons het recht voor om u om een identiteitsbewijs te vragen alvorens op uw verzoek in te gaan. Het is mogelijk dat men u vraagt een identiteitsbewijs voor te leggen met uw geboortedatum en -plaats en uw handtekening.
Tot slot hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de GBA als u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd. De contactgegevens van de GBA zijn de volgende:

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
België
Tel.: +32 2 274 48 00
Fax: +32 2 274 48 35
Email: contact@apd-gba.be