Ga naar de hoofdinhoud
Walibi Belgium

GOEDE DEAL!

-Voorverkoop tickets-

💡Geniet van €5 tot €10 korting als je je ticket op voorhand koopt.

💡Tot 39,50€/pers (i.p.v € 49,50 / pers.).

💡Hoe eerder je bestelt, hoe meer je bespaart.

REGLEMENT VAN DE GRATIS WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING MET LOTING « Walibi Opening »

REGLEMENT WALIBI OPENING

REGLEMENT VAN DE GRATIS WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING MET LOTING

« Walibi Opening »

DE DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD IMPLICEERT DE VOLLEDIGE EN ONVOORWAARDELIJKE AANVAARDING VAN DIT REGLEMENT IN ZIJN GEHEEL, ZONDER ENIGE VOORWAARDE OF RESERVES

 

INDIEN DE DEELNEMER, NA KENNISNAME HIERVAN, DE BEPALINGEN VAN DIT REGLEMENT, ONGEWIJZIGD OF GEWIJZIGD, NIET AANVAARDT, NODIGT DE ORGANISERENDE MAATSCHAPPIJ DE DEELNEMER UIT OM DE WEDSTRIJD ONMIDDELLIJK TE VERLATEN.

 

 

ARTIKEL 1. ORGANISERENDE VENNOOTSCHAP

 

De vennootschap BELPARK, een Belgische naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel gelegen aan de Boulevard de l'Europe 100, 1300 Waver – België, ingeschreven in het handelsregister van Nijvel onder het nummer RPM 0439.050.308, eigenaar en exploitant van het attractiepark Walibi Belgium, organiseert van 22/03 au 27/03 23h59 uur (Belgische datum en tijd van verbinding geldend) de " Walibi Opening  " -wedstrijd, een gratis wedstrijd zonder aankoopverplichting, genaamd " Backstage tour  " (hierna de "Wedstrijd").

 

De Wedstrijd wordt noch georganiseerd, noch beheerd, noch gesponsord door het bedrijf META INC. (hierna "FACEBOOK"), de exploitant van het sociale netwerk Facebook (hierna "Facebook"), zodat de aansprakelijkheid van Facebook niet door de deelnemers kan worden ingeroepen

 

ARTIKEL 2. GELDIGHEIDSPERIODE VAN DE WEDSTRIJD

De Wedstrijd wordt georganiseerd van 22/03 au 27/03 23h59 uur, waarbij de Belgische datum en tijd van verbinding geldend zijn.

 

ARTIKEL 3. TOEGANG TOT DE WEDSTRIJD

3.1 Deelname aan de Wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting. De deelname is dus niet afhankelijk van enige aankoop of uitgave van de deelnemer[DBS1] .

 

3.2 De Wedstrijd wordt uitsluitend aangeboden op het sociale netwerk Facebook, op de officiële account van Walibi Belgium, beheerd door de Organiserende Vennootschap Belpark (hierna het "Facebook-account Walibi Belgium"). De Wedstrijd is uitsluitend toegankelijk via de Facebook-publicatie van 22/03 op het Facebook-account van het Walibi Belgium (hierna de "Facebook-publicatie").

 

ARTIKEL 4. COMMUNICATIE VAN DE WEDSTRIJD

De Wedstrijd wordt aangekondigd op de volgende media:

- De Facebook-publicatie van 22/03 gepubliceerd op het Facebook-account Walibi Belgium.

- Verhalen (stories) op het Facebook-account Walibi Belgium.

 

ARTIKEL 5. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMERS

5.1 Het Spel is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon die in Europa woont en ouder is dan dertien (13) jaar op de datum van deelname aan het Spel. De deelname van minderjarige personen aan het Spel houdt in dat zij de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van hun ouders of voogd hebben verkregen. De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor om alle verificaties met betrekking tot deze toestemming uit te voeren en elke deelname waarvoor een dergelijke voorafgaande toestemming ontbreekt, ongeldig te verklaren.

 

5.2 Om deel te nemen aan de Wedstrijd moet de deelnemer:

- beschikken over een (vaste of mobiele) toegang tot het internet;

- in het bezit zijn van een geldig persoonlijk e-mailadres waarop hij, indien nodig, kan worden gecontacteerd voor de administratie van de Wedstrijd;

- in het bezit zijn van een persoonlijke account op Facebook.

- houder zijn van een Walibi of Aqualibi pass

 

Personen zonder een Facebook-account kunnen een account aanmaken volgens de algemene gebruiksvoorwaarden van Facebook.

5.3 Worden uitdrukkelijk uitgesloten van de Wedstrijd:

- Personeelsleden van de Organiserende Vennootschap en bedrijven die behoren tot de groep van de Organiserende Vennootschap, alsook hun respectieve directe familieleden;

- Iedereen die direct of indirect betrokken is geweest bij  het ontwerp, de organisatie, de uitvoering en/of het beheer van de Wedstrijd, alsook hun respectieve directe familieleden.

 

ARTIKEL 6. DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD

 

6.1 Procedure voor deelname aan de Wedstrijd

 

Om deel te nemen aan de Wedstrijd moet de deelnemer tussen 22/03 au 27/03 23h59 uur (Belgische datum en tijdstip van de verbinding gelden als bewijs):

1) Inloggen op zijn persoonlijke Facebook-account;

2) Inloggen op de Facebook-account van Walibi Belgium om toegang te krijgen tot de Facebook-publicatie;

3) Correct antwoorden op de Wedstrijdvraag in het gedeelte "Opmerkingen" van de Facebook-publicatie;

4) Op "publiceren" klikken vóór 27/03 23h59 uur (Belgische datum en tijdstip van de verbinding gelden als bewijs):

 

6.2 Voorwaarden voor deelname

 

6.2.1 Elke deelname aan de Wedstrijd is onderworpen aan de strikte naleving van de stappen beschreven in artikel 6.1 en aan de registratie van de deelname van de deelnemer vóór 27/03 23h59 uur (Belgische datum en tijdstip van de verbinding gelden als bewijs).

 

6.2.3 De deelname aan de Wedstrijd is persoonlijk.

 

6.2.4 Indien wordt vastgesteld dat een deelnemer meerdere deelnames heeft ingezonden voor dezelfde persoon of hetzelfde huishouden, wordt alleen de eerste deelname als geldig beschouwd en in aanmerking genomen voor de Wedstrijd, de andere deelnames worden als nietig beschouwd.

 

6.2.5 De registratie van de deelnames vindt doorlopend plaats gedurende de gehele geldigheidsperiode van de Wedstrijd. Alleen het exacte tijdstip (uur/minuten/seconden) van de ontvangst van de registratie van de deelnemer op de computerserver die voor de Wedstrijd is bestemd en gehost wordt bij een door de Organiserende Vennootschap gekozen dienstverlener, is geldig.

 

6.2.6 Elke andere wijze van deelname dan die waarin dit reglement uitdrukkelijk voorziet, is uitgesloten. Elke vorm van deelname in een andere vorm dan die voorzien in dit reglement wordt niet in aanmerking genomen en wordt als nietig beschouwd.

 

 

ARTIKEL 7. AANDUIDING VAN DE WINNAARS

 

De (4) winnaars van de Wedstrijd worden willekeurig gekozen uit alle deelnames die correct hebben geantwoord op de Wedstrijdvraag en die conform zijn  met de bepalingen van dit reglement

De trekking van de Wedstrijd vindt plaats op 28/03.

De identiteit van de (4) winnaars van de Wedstrijd zal op dezelfde dag als de trekking bekendgemaakt en gevalideerd worden.

 

ARTIKEL 8. INFORMATIE VOOR DE WINNAARS

 

Elke winnaar van de Wedstrijd wordt persoonlijk geïnformeerd over zijn prijs en de wijze van ontvangst van deze prijs door middel van een privébericht dat de Organiserende Vennootschap de winnaar zal sturen op zijn persoonlijke Facebook-account, binnen een maximale termijn van een (1) werkdagen na datum van de trekking van de Wedstrijd (uiterlijk op 28/03).

 

Van de winnaar wordt gevraagd om binnen een maximumtermijn van één (1) werkdag zijn naam en voornaam aan de Organiserende Vennootschap door te geven om haar in staat te stellen de gewonnen prijs toe te kennen.

 

Bij gebrek aan een reactie van de winnaar, om welke reden dan ook, binnen de genoemde termijn, of indien de contactgegevens van de deelnemer onjuist, onnauwkeurig of ongeldig zijn, of indien de winnaar om welke reden dan ook de gewonnen prijs niet kan of wil ontvangen, verliest de winnaar het recht op de volledige prijs en heeft hij geen recht op enige vergoeding of tegenprestatie in dit verband.

 

De prijs wordt dan toegekend aan een plaatsvervangende winnaar. De hierboven beschreven modaliteiten zijn dan van toepassing op de nieuwe winnaar.

 

ARTIKEL 9. PRIJZEN EN OVERHANDIGING VAN DE PRIJZEN

 

9.1 Beschrijving van de prijzen

 

Elke winnaar van het spel zal 2 uitnodigingen ontvangen voor het openingsweekend van het park van 30/03 tot 01/04, evenals een cadeau gerelateerd aan de film Ghostbusters.

Niet inbegrepen in bovengenoemde prijs zijn de volgende kosten:

 

- de heen- en terugreiskosten van de winnaar en/of de begeleidende persoon van hun respectieve woning naar Walibi Belgium, ongeacht het gekozen vervoermiddel;

- maaltijden en drankjes;

- persoonlijke uitgaven;

- parkeren.

 

De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor, zonder aansprakelijkheid in dit verband, de gebruiksdatum van de bovengenoemde prijs te wijzigen, met name in het licht van exploitatiebeperkingen. Slechts één set van Toegangstickets per winnaar is toegestaan, waarbij wordt verduidelijkt dat slechts één prijs per gezin (dezelfde naam) kan worden toegekend.

 

9.2 Informatie over de prijzen

 

De prijzen zijn nominatief en niet overdraagbaar. Het is ten strengste verboden om de prijzen te verkopen of te ruilen. De prijzen kunnen niet worden toegekend in een andere vorm dan zoals voorzien in dit reglement. De prijzen worden niet teruggenomen, geruild of vervangen door een ander goed of een andere dienst om welke reden dan ook. Er wordt geen tegenwaarde in geld toegekend in ruil voor de gewonnen prijzen. De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor om de prijzen zoals beschreven in artikel 9.1 hierboven te vervangen door andere prijzen van gelijke waarde indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de winnaars enige vergoeding of tegenprestatie van welke aard dan ook kunnen eisen als gevolg daarvan. Als de winnaar om welke reden dan ook de gewonnen prijs niet kan of wil ontvangen, en, in het algemeen, bij verzaking van de winnaar aan de prijs, verliest de winnaar het volledige voordeel van zijn winst en kan hij geen aanspraak maken op een compensatie of tegenprestatie hiervoor, van welke aard dan ook

 

De prijs wordt dan toegekend aan een plaatsvervangende winnaar die wordt geselecteerd volgens de chronologische volgorde van de loting. De hierboven beschreven modaliteiten zijn dan van toepassing op de nieuwe winnaar.

 

 

 

 

9.3 Modaliteiten voor het overhandigen van de prijzen aan de winnaars

 

Elke winnaar moet fysiek naar de ingang van het Walibi-park gaan om deze 2 uitnodigingen op te halen.

 

ARTIKEL 10. VOORWAARDEN VOOR GELDIGE DEELNAME

 

10.1 De deelnemer verbindt zich ertoe om juiste en volledige informatie te verstrekken in het kader van zijn deelname aan de Wedstrijd. De deelnemer erkent en aanvaardt dat de informatie die hij verstrekt om zijn prijs te verkrijgen, indien hij als winnaar van de Wedstrijd wordt aangewezen, geldt als bewijs van zijn identiteit. De door de speler verstrekte informatie in het kader van zijn deelname aan de Wedstrijd maken hem aansprakelijk vanaf de validatie van zijn deelname.

 

10.2 Deelnemers geven toestemming voor alle wettelijke controles met betrekking tot hun identiteit en contactgegevens. In geval van een aanwijzing van verkeerde, onjuiste, onleesbare, onvolledige, onnauwkeurige, fictieve identiteit en/of adres (fysiek en/of elektronisch), behoudt de Organiserende Vennootschap zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving of informatie, de deelname van de betreffende speler te annuleren en hem de toegang tot de Wedstrijd te ontzeggen of te blokkeren, onverminderd enig rechtsmiddel of maatregelen die zij tegen de speler kan ondernemen.

 

10.3 Het is de deelnemer verboden de naam, het pseudoniem en/of het e-mailadres te gebruiken die toebehoren aan derden en/of die de rechten van derden kunnen aantasten (met name door het gebruik van een naam van een derde partij, een pseudoniem van een bekende of notoire persoonlijkheid, of het merk van anderen, van auteursrechtelijk beschermde werken, enz. In geen geval kan de Organiserende Vennootschap aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door een deelnemer van een term of teken dat de identiteit van een ander zou aantasten en/of inbreuk zou maken op enig eigendomsrecht van welke aard ook, waarvan hij geen houder is in het kader van deelname aan de Wedstrijd.

 

10.4 Elke deelname aan de Wedstrijd die onvolledig, onleesbaar, doorgehaald, vervalst, nagemaakt is, valse informatie bevat, niet voldoet aan de voorwaarden zoals uiteengezet in dit reglement, niet gevalideerd is, of gevalideerd na de uiterste deelnametermijn, wordt als nietig beschouwd.

 

10.5 Enkel de deelnames die in overeenstemming zijn met de bepalingen van dit reglement worden in overweging genomen in het kader van de Wedstrijd.

 

ARTIKEL 11. NALEVING VAN HET REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD

 

11.1 Deelname aan de Wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in zijn geheel, zonder enige voorwaarde of beperking.

 

11.2 De deelnemer zal geen enkele procedure implementeren of pogen te implementeren, van welke aard dan ook die het goede verloop en/of de correcte werking van de Wedstrijd zou verstoren en/of die in strijd zou zijn met de bepalingen van dit reglement.

 

11.3 De Organiserende Vennootschap kan te allen tijde, naar eigen goeddunken, controles uitvoeren om te waarborgen dat de deelnemers de bepalingen van dit reglement respecteren.

 

11.4 De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor om de deelname aan de Wedstrijd te annuleren van elke deelnemer die zich schuldig zou hebben gemaakt aan fraude, poging tot fraude, misbruik en/of enige handeling van welke aard dan ook die in strijd is met de bepalingen van dit reglement. In geval van annulering van de deelname van een speler, verliest deze speler al zijn rechten op het verkrijgen van de prijs van de Wedstrijd.

 

11.5 In elk geval behoudt de Organiserende Vennootschap zich het recht voor om, op welke wijze dan ook, personen te vervolgen die in strijd handelen met de bepalingen van dit reglement en/of het goede verloop en/of de voortgang van de Wedstrijd verstoren. In geval van een poging tot fraude of fraude behoudt de Organiserende Vennootschap zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving aan de deelnemers, de Wedstrijd te annuleren, in te korten, uit te stellen of de voorwaarden te wijzigen, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld conform de bepalingen van artikel 12.3.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEDEN

 

12.1 Betreffende de aansprakelijkheid van Facebook

 

Aangezien de Wedstrijd niet wordt georganiseerd, beheerd of gesponsord door Facebook, kan Facebook op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor alles wat betrekking heeft op de Wedstrijd en/of dit reglement. De Organiserende Vennootschap kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld tegenover de deelnemers voor beslissingen genomen door Facebook die de verbinding, toegang, beschikbaarheid, deelname, verspreiding en in het algemeen de uitvoering van de Wedstrijd op het Facebook-platform kunnen beïnvloeden.

 

12.2 Betreffende het internet

 

Deelname aan de Wedstrijd houdt in dat elke deelnemer kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de kenmerken en beperkingen van het internet en, in het bijzonder, met de functionele kenmerken en technische prestaties van het internet, problemen met betrekking tot de verbinding en/of toegang tot het internet en/of websites, problemen met betrekking tot beschikbaarheid en congestie van netwerken, problemen met betrekking tot storingen of overbelasting van netwerken, problemen met betrekking tot doorlooptijd, toegang tot online geplaatste informatie, responstijden voor het weergeven, raadplegen, bevragen of anderszins overdragen van gegevens, risico's van onderbreking, het ontbreken van bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke inbreuken of hacking, risico's van besmetting door mogelijke virussen die zich op genoemde netwerken verspreiden, enzovoort, waarvoor de Organiserende Vennootschap niet aansprakelijk kan worden gesteld.

 

De Organiserende Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 

- defecten, fouten, onderbrekingen, vertragingen in werking of gegevensoverdracht, communicatiestoornissen, verlies, beschadiging, vernietiging, verwijdering, diefstal, ongeoorloofde toegang of wijzigingen van gegevens;

- technische problemen die het correct verzenden van berichten voorkomen, het niet bezorgen van e-mails;

- het verzenden van berichten en/of gegevens naar een onjuist, foutief of onvolledig adres;

- als de gegevens met betrekking tot deelname aan de Wedstrijd om welke reden dan ook niet bij hen zouden aankomen, of als de ontvangen gegevens onleesbaar of onmogelijk te verwerken waren;

- als een of meer deelnemers om welke reden dan ook geen toegang kunnen krijgen tot het Facebook-account van Walibi Belgium, de Facebook-publicatie en/of de Wedstrijd;

- in geval van onmogelijkheid voor een deelnemer om deel te nemen aan de Wedstrijd en/of eraan deel te nemen;

- als om welke reden dan ook de verbinding van de deelnemer wordt onderbroken of als zijn deelname aan de Wedstrijd niet wordt geregistreerd;

- van het onderhoud of de storing van de server van de Wedstrijd, het telefoonnetwerk of enige andere technische verbinding.

 

Bovendien wijst de Organiserende Vennootschap alle aansprakelijkheid af voor verkeerd gebruik van het apparaat (computer, smartphone, tablet, enz.) en/of incidenten in verband met het gebruik van het apparaat, toegang tot het internet, de telefoonlijn of enig ander technisch incident tijdens of na deelname aan de Wedstrijd. De Organiserende Vennootschap kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die is toegebracht aan de deelnemers, hun apparatuur, computers en telefoons en de daarop opgeslagen gegevens, noch voor de gevolgen daarvan voor hun persoonlijke, professionele of zakelijke activiteiten die op enigerlei wijze voortvloeien uit verbinding met de Wedstrijdwebsite. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software op zijn computer- en telefoonapparatuur te beschermen tegen externe aanvallen. De verbinding van elke persoon met het Facebook-account van Walibi Belgium, de Facebook-publicatie en/of de Wedstrijd en deelname aan de Wedstrijd zijn geheel en al op eigen risico van de deelnemer.

 

12.3 Bijzondere bepalingen

 

De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor, te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving aan de deelnemers, de Wedstrijd te annuleren, in te korten, te verlengen, uit te stellen of de voorwaarden ervan te wijzigen, met name in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, storingen die onder meer te wijten zijn aan computervirussen, technische storingen, bugs, externe en ongeoorloofde inmenging in het computersysteem, fraude of poging tot fraude, inclusief het gebruik van een robot om het aantal deelnames aan de Wedstrijd te vermenigvuldigen, of in geval van gebeurtenissen die buiten de wil van de Organiserende Vennootschap liggen en die de goede uitvoering, beveiliging, eerlijkheid, deelnameprocedure aan de Wedstrijd en/of de procedure voor het bepalen van de winnaars kunnen beïnvloeden of in gevaar kunnen brengen, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Bovendien kan de Organiserende Vennootschap, zonder hiervoor aansprakelijk te worden gesteld, de Wedstrijd annuleren in geval van overduidelijke fraude, in welke vorm dan ook, met inbegrip van computermatige frauduleuze handelingen, in de procedure voor deelname aan de Wedstrijd of voor het bepalen van de winnaars. In geval van toepassing van deze bepalingen door de Organiserende Vennootschap zal de deelnemer die fraude heeft gepleegd of een poging tot fraude heeft ondernomen onmiddellijk worden gediskwalificeerd en zal zijn deelname aan de Wedstrijd worden geannuleerd. Hij verliest al zijn rechten op het verkrijgen van de prijs van de Wedstrijd. In elk geval behoudt de Organiserende Vennootschap zich het recht voor om alle fraudeurs op welke manier dan ook te vervolgen. Over het algemeen zal er geen enkele vergoeding of tegenprestatie verschuldigd zijn aan de deelnemer(s) in geval van annulering van de Wedstrijd en/of wijziging van de deelnamevoorwaarden aan de Wedstrijd en/of de bepaling van de winnaars van de Wedstrijd.

 

12.4 [DBS2] Uitsluiting van aansprakelijkheid

 

De Organiserende Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een gebeurtenis buiten haar controle die de winnaars tijdelijk of definitief van hun prijs zou beroven. De Organiserende Vennootschap wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele incidenten en/of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen tijdens het gebruik van de toegekende prijs en/of ten gevolge van het gebruik ervan.

 

ARTIKEL 13. BEWIJSOVEREENKOMST

 

 

De digitale registers die volgens de regels van de kunst op het gebied van beveiliging worden bijgehouden in de systemen van de Organiserende Vennootschap (of de daartoe geautoriseerde computerprovider(s)) worden beschouwd als bewijs van de communicatie van e-mails, inzendingen en validatie van inzendingen.
Het archiveren van deze elementen gebeurt op een drager die de wettelijk vereiste betrouwbaarheid en duurzaamheid waarborgt. Er wordt overeengekomen dat in geval van discrepantie tussen de digitale registers van de Organiserende Vennootschap of haar computerprovider(s) en de papieren of elektronische documenten die beschikbaar zijn voor de deelnemer en/of de loutere bezoeker, enkel de digitale registers van de Organiserende Vennootschap geldig zullen zijn.

 

 

ARTIKEL 14. PUBLICITEIT / BEELDRECHT VAN DE WINNAARS

 

Elke winnaar geeft uitdrukkelijk toestemming aan de Organiserende Vennootschap om zijn naam, voornaam(s), en woonplaats te gebruiken in alle communicatieberichten met betrekking tot de Wedstrijd, ongeacht het verspreidingsmedium (internet, pers, affiches, gedrukte materialen van welke aard dan ook, enz), gepubliceerd in België (met uitzondering van het internet, dat een wereldwijde verspreiding impliceert) gedurende een periode van zes (6) maanden vanaf de datum van de loting van de Wedstrijd waarin hij/zij als winnaar is aangewezen, zonder dat dit gebruik hem/haar enige vergoeding, recht of voordeel verleent, behalve het toekennen van de gewonnen prijs. Deze mogelijkheid mag echter niet als een verplichting voor de Organiserende Vennootschap worden beschouwd.

 

ARTIKEL 15. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt om aan elke winnaar van de Wedstrijd zijn/haar prijs toe te kennen. Deze verwerking(en) is/zijn gebaseerd op de toestemming van de deelnemer. Het verstrekken van de naam en voornaam van de winnaars is noodzakelijk om de Organiserende Vennootschap in staat te stellen de prijs toe te kennen. De verwerking wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Organiserende Vennootschap, vertegenwoordigd door de heer Jean-Christophe Parent, handelend als Algemeen Directeur, wiens contactgegevens zijn vermeld in artikel 1 hierboven. De verzamelde gegevens zijn bedoeld voor de Organiserende Vennootschap. Deze gegevens kunnen worden overgedragen naar een land buiten de Europese Unie. De deelnemer kan aanvullende informatie verkrijgen over deze overdrachten en de garanties die van toepassing zijn bij de Organiserende Vennootschap. Deze gegevens worden bewaard voor de volgende periode(s):

 

- tot de overhandiging van de prijzen; De deelnemer heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn/haar gegevens, deze te laten corrigeren of verwijderen, de verwerking ervan te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking. De Organiserende Vennootschap zal aan zijn verzoek voldoen, met inachtneming van de wettelijke verplichtingen die op haar rusten. De deelnemer heeft ook het recht om op elk moment zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens in te trekken. De intrekking van zijn toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die voorafgaand aan deze intrekking heeft plaatsgevonden. De deelnemer kan deze rechten uitoefenen:

 

- Per e-mail naar het volgende adres: privacy@walibi.be. Uit respect voor de vertrouwelijkheid en de bescherming van persoonsgegevens behoudt de Organiserende Vennootschap zich het recht voor om van de deelnemer een identiteitsbewijs te vragen voordat zij aan zijn verzoek voldoet. Zo kan hem worden gevraagd een kopie van een identiteitsbewijs te overleggen met vermelding van zijn geboorte- en woonplaats en waarop zijn handtekening staat. Ten slotte heeft de deelnemer het recht een klacht in te dienen bij de GBA als hij van mening is dat zijn rechten niet worden gerespecteerd. De contactgegevens van de GBA zijn als volgt: Gegevensbeschermingsautoriteit – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België - Tel: +32 2 274 48 00 - Fax: +32 2 274 48 35 - E-mail: contact@apd-gba.be - Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

 

ARTIKEL 16. AUTEURSRECHT EN INDUSTRIELE EIGENDOMSRECHTEN MET BETREKKING TOT DE WEDSTRIJD

 

In overeenstemming met de wetgeving inzake  literaire, artistieke en industriële eigendomsrechten op het Belgisch grondgebied, zijn de reproductie, de weergave en het gebruik van het geheel of een gedeelte van de elementen die de Wedstrijd samenstellen strikt verboden. De genoemde merken zijn beschermde merken.

 

ARTIKEL 17. TOEGANG TOT HET REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD

 

Het volledige reglement van de Wedstrijd is gratis beschikbaar, in afdrukbaar formaat, op het Facebook-account van Walibi Belgium gedurende de volledige geldigheidsperiode van de Wedstrijd.

 

ARTIKEL 18. WIJZIGINGEN  VAN DIT VOLLEDIGE REGLEMENT

 

De Organiserende Vennootschap behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving aan de deelnemers, geheel of gedeeltelijk, de bepalingen van dit volledige reglement te wijzigen, met name in geval van technische, wettelijke of jurisprudentiële ontwikkelingen of bij de invoering van nieuwe diensten. De wijzigingen die eventueel door de Organiserende Vennootschap worden aangebracht in de bepalingen van dit reglement treden in werking op de datum van hun publicatie op het Facebook-account van Walibi Belgium. Ze worden beschouwd als aanvullingen op dit reglement. De wijzigingen die in dit reglement worden aangebracht, worden geacht door de deelnemers te zijn aanvaard vanaf de datum waarop deze wijzigingen van kracht worden, op dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke versie van dit reglement of de eventueel eerder gewijzigde versie ervan. In geval van een geschil of klacht van een deelnemer, de Organiserende Vennootschap of een derde met betrekking tot de Wedstrijd, heeft alleen de meest recente online versie van het reglement die op het Facebook-account van Walibi Belgium is geplaatst, bindende kracht tussen de partijen, ongeacht de datum van de betwiste feiten. De deelnemer dient de bepalingen van dit volledige reglement regelmatig te controleren.

 

ARTIKEL 19. VERZOEK EN KLACHT

 

Elk verzoek, geschil of klacht met betrekking tot de Wedstrijd en/of dit reglement moet schriftelijk worden ingediend binnen vijftien (15) kalenderdagen na de datum van de trekking van de Wedstrijd, op het volgende adres van de Wedstrijd: BELPARK - Boulevard de l'Europe 100, 1300 Waver (België). De Organiserende Vennootschap is als enige bevoegd om te beslissen over elke vraag met betrekking tot de toepassing van dit reglement of eventuele vragen die zich voordoen en die niet door dit reglement worden geregeld

 

ARTIKEL 20. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

 

Dit reglement is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil of geschil met betrekking tot de uitvoering of interpretatie van dit reglement dat niet in der minne kan worden geschikt tussen de partijen, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nijvel (België).

 

Gedaan te Waver op 21/03/2024

 [DBS1]Dans une version de l'année dernière il y avait encore un ajout à cette phrase : " De deelname hangt dus niet af van een aankoop of een uitgave door de deelnemer, met uitzondering van de kosten voor de internetverbinding om toegang te krijgen tot Facebook om deel te nemen aan het spel. " Càd qu'il ne faut pas acheter qqchose ou débourser qqchose sauf payer les coûts pour une connection internet afin d'avoir accès à Facebook ou le jeu sera joué. A vous de décider si vous voulez ajouter cette phrase ou non

 [DBS2]Je propose d'ajouter la clause qui était présent dans le reglement précédent qui stipule que WBE n'est pas responsable pour la perte ou des choses qui se passent lors de l'utilisation du ticket gagné : 12.4 Uitsluiting van aansprakelijkheid

De Organiserende Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een gebeurtenis buiten haar controle die de winnaars tijdelijk of definitief van hun prijs zou beroven. De Organiserende Vennootschap wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele incidenten en/of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen tijdens het gebruik van de toegekende prijs en/of ten gevolge van het gebruik ervan.