Ga naar de hoofdinhoud
Walibi Belgium

GOEDE DEAL!

-Voorverkoop tickets-

💡Geniet van €5 tot €10 korting als je je ticket op voorhand koopt.

💡Tot 39,50€/pers (i.p.v € 49,50 / pers.).

💡Hoe eerder je bestelt, hoe meer je bespaart.

Reglement Sociale Media

red flag walibi rules

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN UW PUBLICATIE OP DE SOCIAL WALL VAN DE WEBSITE VAN WALIBI BELGIUM  EN OP ONZE SOCIAL MEDIA NETWERKEN

 

U hebt op uw Instagram account een foto, video of “boomerang” van WALIBI BELGIUM gecreëerd en gepubliceerd, met of zonder omschrijving (een “Post”). Omdat wij deze erg leuk vinden, zouden wij hem graag publiceren op onze website en onze social media netwerken. Door in de commentaren te antwoorden met de hashtag « OKWalibiBelgium», geeft u ons toestemming voor het publiceren van uw Post op de social wall van de website www.walibi.be/nl en op onze social media netwerken (Facebook, Twitter, Instagram, digitale schermen op de locatie van WALIBI BELGIUM), met inachtneming van onderstaande voorwaarden. Als u minderjarig bent, herinneren wij u eraan dat een van uw ouders of een voogd de voorwaarden moet aanvaarden.

 

1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

U verstrekt aan de onderneming BELPARK, naamloze vennootschap onder Belgisch recht, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op het adres Boulevard de l’Europe nr.100 -1300 Wavre – België, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Nivelles, onder nummer RPM 0439.050.308, eigenaar en uitbater van het attractiepark « Walibi Belgium», een niet-exclusieve, overdraagbare, kosteloze, wereldwijde exploitatievergunning waarvoor sub-licenties verleend kunnen worden, die hen toestaat uw Post te kopiëren, af te beelden, te gebruiken en te publiceren op de social wall van de website www.walibi.be/nl  , op de social media netwerken waar Walibi Belgium aanwezig is (Facebook, Twitter, Instagram) alsmede op de digitale schermen op de locatie van Walibi Belgium (de “Media”). U geeft toestemming aan BELPARK om bij de publicatie ervan op de Media aan uw Post een commentaar van hun keuze toe te voegen, dat verband houdt met Walibi Belgium.


Met uitzondering van de rechten die middels dit document nadrukkelijk toegekend worden aan BELPARK, blijft u eigenaar van alle aan uw Post verbonden rechten. U bent zelf aansprakelijk voor de inhoud van uw Post.


Op elk moment kunt u de publicatie van uw Post op de Media stopzetten, op de volgende manier:

 

-    om uw Post te verwijderen van de social wall op de website www.walibi.be/nl, verwijdert u uw Post van uw Instagramprofiel. Door deze verwijdering zal de Post automatisch verdwijnen van de social wall op de website www.walibi.be/nl. Uw Post blijft echter zichtbaar op de social media netwerken van Walibi Belgium
-    om uw Post te verwijderen van de Walibi Belgium  social media netwerken, dient u uw verzoek tot verwijdering van de Post te sturen naar het volgende adres: privacy@walibi.be.   Dit verzoek tot verwijdering leidt tot de verwijdering van uw Post van de social media netwerken van Walibi Belgium. De Post blijft echter zichtbaar op de social wall op de website www.walibi.be/nl, behalve als u uw Post verwijderd hebt van uw Instagramprofiel (zie hierboven).

 

U verklaart en garandeert, zonder enig voorbehoud, dat (1) u de enige opsteller bent van de Post en dat u in die hoedanigheid het volledige en exclusieve eigendom en genot voor het geheel van de aan de Post en aan zijn inhoud verbonden intellectuele eigendomsrechten bezit, zoals die zijn omschreven door de Wet op het intellectueel eigendom, (2) uw Post een origineel werk is in de zin van het auteursrecht, (3) u bij betroffen derden alle intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, verwante rechten, merkrechten, octrooirechten, tekeningen- en modellenrecht, etc.), persoonlijkheidsrechten en, in het algemeen, alle eigendomsrechten van welke aard dan ook die mogelijk de Post zouden kunnen bezwaren verkregen hebt, om zodanig BELPARK in staat te stellen om met inachtneming van de in dit document omschreven voorwaarden de Post te gebruiken, (4) uw Post de intellectuele eigendomsrechten, beeldrechten, privacy-rechten en, in het algemeen, de eigendomsrechten van derden niet schendt, (5) uw Post geen enkele inhoud bevat die illegaal, lasterlijk, aanstotelijk, denigrerend, beledigend, agressief, discriminerend, hatelijk, racistisch, antisemitisch, xenofobisch, homofobisch, gewelddadig, schokkend, obsceen, vulgair, pornografisch of seksueel suggestief, strijdig met de zedelijkheid, pedofiel, pedo-pornografisch is, of misbruik- of intimidatie-elementen bevat, die minderjarigen in welke vorm dan ook zou aantasten, of die alcoholhoudende dranken, tabak, tabaksproducten of alle substanties waarvan het gebruik of de verkoop dan wel beperkt, dan wel verboden zijn in België, zou aanmoedigen, (6) uw Post geen enkele op Belgisch grondgebied van kracht zijnde wet, regelgeving en/of standaard overtreedt, (7) u beschikt over alle bevoegdheden en hoedanigheden om de in dit document beoogde rechten toe te kennen.
De door u middels dit document aan ons verstrekte autorisatie leidt op generlei wijze tot een verplichting voor BELPARK om uw Post te publiceren. BELPARK behoudt zich het recht voor om op welk moment dan ook uw Post van de Media te verwijderen, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving.
U begrijpt en aanvaardt dat uw Post mogelijk zal leiden tot openbaargemaakte commentaren waarover BELPARK geen rechtstreekse controle heeft en die niet noodzakelijkerwijs de mening van BELPARK weergeven. Hoewel BELPARK Posts verzamelt en publiceert, is BELPARK niet verantwoordelijk voor hun inhoud of juistheid. U begrijpt dat u zich blootstelt aan andere publicaties die u als beledigend of verwerpelijk zou kunnen beschouwen. U begrijpt en erkent dat BELPARK geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor schade van welke aard dan ook die u zou kunnen lijden als gevolg van de publicatie op de Media van de Post en/of openbaargemaakte commentaren waarvan BELPARK niet de auteur is.

 

 

2.  BEELDRECHTEN

 

U verleent aan BELPARK toestemming om u als auteur van de Post aan te merken en om uw achternaam/voornaam/pseudoniem, uw afbeelding en uw gebruikersnaam/antwoord te gebruiken bij de publicatie van uw Post op de Media in zoverre u deze informatie in uw Post opgenomen hebt. U verklaart en garandeert zonder enig voorbehoud dat (1) u uitdrukkelijke toestemming hebt verkregen van iedere geïdentificeerde of identificeerbare persoon die in uw Post wordt weergegeven voor het kopiëren, afbeelden, en verspreiden van zijn of haar afbeelding in het kader van de publicatie van uw Post door BELPARK met inachtneming van de in dit document genoemde voorwaarden, (2) de publicatie van de Post op de Media op generlei wijze afbreuk doet aan hun privacy en hen op meer algemene wijze geen enkele schade berokkent.

 

3. PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

Door het verzamelen van uw Post verkrijgt en verwerkt BELPARK persoonlijke gegevens die u toebehoren.
Deze verwerking, gebaseerd op uw toestemming, wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van BELPARK, vertegenwoordigd door Dhr. Jean-Christophe Parent, in zijn hoedanigheid als Algemeen Directeur. De gegevens gaan naar de ondernemingen BELPARK  en FACELIFT (dat in naam van BELPARK de publicatie van Posts op sociale media plant), alsmede naar de bedrijven die de social media netwerken Facebook, Twitter en Instagram beheren. De gegevens worden gedurende de hele periode van publicatie van de Post op de Media bewaard. U kan op elk moment de publicatie van uw Post op de Social Media van Walibi Belgium onderbreken door de procedure te volgen die omschreven wordt onder punt 2 hierboven. U beschikt over het recht om toegang te verkrijgen tot de gegevens die op u betrekking hebben, deze te laten corrigeren of verwijderen, ze door te geven of te laten doorgeven aan een derde, een beperking van hun gebruik te verkrijgen, of bezwaar te maken tegen deze verwerking. U beschikt eveneens over het recht om op welk moment dan ook uw toestemming voor de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben in te trekken, waarbij het intrekken van uw toestemming geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan deze intrekking. In dat geval zal uw Post verwijderd worden van de Social Media. U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met BELPARK via de volgende contactgegevens: Boulevard de l’Europe 100, 1300 Wavre – België email: privacy@walibi.be met vermelding “Verwijdering Post Social Media” 

 

In het belang van de vertrouwelijkheid en de bescherming van de persoonlijke gegevens, behoudt BELPARK zich het recht voor om u om een identiteitsbewijs te vragen alvorens op uw verzoek in te gaan.

 

Tenslotte beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), indien u meent dat uw rechten geschonden worden. De contactgegevens van de GBA zijn: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België – Tel. : +32 2 274 48 00 – Fax : +32 2 274 48 35 – Email : contact@apd-gba.be – website : https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

 

Nogmaals dank en mocht u nog vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen op ons emailadres : guest.relationsWBE@walibi.com