Skip to main content
Menu
Tickets Walibi Belgium
Disclaimer

Disclaimer

Walibi Belgium - Aqualibi

WETTELIJKE VERMELDINGEN


UITGEVER 

Bedrijfsnaam : BELPARK SA – Site WALIBI

Adres : Boulevard de l’Europe 100, 1300 Wavre, België

Tel. : +32 (0)10 42 15 00

Email : info-wbe@walibi.com

BTW nummer : BE 439.050.308

Ondernemingsnummer : 0439.050.308

RPR : Rechtbank van Nivelles

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Mr. Jean-Christophe Parent, in de hoedanigheid van Algemeen Directeur van  BELPARK SA – Site WALIBI


HOSTING

- Met uitzondering van de pagina’s die bestemd zijn voor de online verkoop : 

Bedrijfsnaam :  PLATFORM.SH

Adres : 131 Boulevard de Sébastopol  75002 Paris, France

Tel. : +33 (0) 1 40 09 30 00

- Pagina’s bestemd voor de online verkoop :

Bedrijfsnaam : GATEWAY TICKETING SYSTEMS

Adres : 445 County Line Rd. | Gilbertsville, PA 19525 | USA

Website : www.gatewayticketing.com


ONTWERPER EN ONTWIKKELAAR

Bedrijfsnaam : SMILE

Adres : 20 rue des Jardins 92600 Asnières-sur-Seine, France

Tel : +33 (0)1 41 40 11 00
 

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Door deze website te raadplegen, aanvaardt u zonder enig voorbehoud de volgende gebruiksvoorwaarden:

INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Copyright

Basisprincipes

Deze website en alle elementen waaruit hij is samengesteld (informatie, teksten, afbeeldingen, foto's, illustraties, tekeningen, grafische elementen, video's, geluiden, gegevens, databanken, programma's, software, enz.) zijn eigendom van BELPARK NV of zijn het voorwerp van exploitatierechten die door de rechtverkrijgenden aan laatstgenoemde zijn verleend.

Deze website en de onderdelen ervan zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht in de hele wereld.

Als zodanig, en in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek van intellectuele eigendom, is alleen het gebruik van deze website of de onderdelen ervan voor strikt persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik toegestaan, met uitsluiting van elk ander gebruik.

Behalve in de wettelijk toegestane gevallen is elke reproductie, representatie of gebruik van het geheel of een deel van deze website of de onderdelen ervan strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BELPARK NV.

Elke niet uitdrukkelijk toegestane reproductie, weergave of gebruik van deze website of de onderdelen ervan vormt een inbreuk op de rechten van BELPARK NV en kan leiden tot civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur.

Downloadbare inhoud 

BELPARK NV  kan aan gebruikers van deze website elementen (foto's, video's, persmappen, persberichten, enz.) ter beschikking stellen die u mag downloaden (hierna de "Downloadbare inhoud(en)"). BELPARK NV verleent u een niet-exclusief, gratis, niet-overdraagbaar  recht om de downloadbare inhoud te kopiëren, te downloaden en te gebruiken voor uitsluitend persoonlijke en niet-commerciële doeleinden voor de wettelijke duur van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten zoals gedefinieerd door de Belgische en buitenlandse wetgeving en internationale verdragen (met inbegrip van eventuele latere aanvullende of wijzigende regelgeving), op voorwaarde dat het gekopieerde of gedownloade onderdeel van de website op geen enkele wijze wordt gewijzigd of aangepast, en dat de vermeldingen betreffende het auteursrecht en de onderscheidingstekens die daarop betrekking hebben, duidelijk en leesbaar worden aangebracht. 

BELPARK NV geeft toestemming voor het gebruik van de op deze website beschikbare persmappen en persberichten door beroepsjournalisten, uitsluitend in het kader en voor de behoeften van hun beroepsactiviteit, mits het copyright en de bijbehorende onderscheidingstekens duidelijk en leesbaar worden vermeld. 

Door de downloadbare inhoud te downloaden of te gebruiken, gaat u ermee akkoord deze te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

Elk onrechtmatig gebruik van de downloadbare inhoud, dat het imago en de reputatie van BELPARK NV  of van de op de downloadbare inhoud vertegenwoordigde personen kan schaden, zal leiden tot gerechtelijke vervolging.

Beeldrechten

De afbeeldingen of foto's van personen of plaatsen die op deze website voorkomen, zijn eigendom van BELPARK NV of worden door BELPARK NV gebruikt met toestemming van de houders van de rechten. 

Elke reproductie, representatie, gebruik of wijziging van deze afbeeldingen of foto's is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BELPARK NV. 

Elk gebruik, zelfs gedeeltelijk, van deze documenten, in strijd met voornoemde verplichting, stelt de auteur ervan bloot aan gerechtelijke vervolging.


Bijdragen van gebruikers

BELPARK NV kan op deze website een ruimte ter beschikking stellen voor het hosten van gebruikersinhoud, zoals meningen of foto's (hierna de "Gebruikersinhoud(en)").

Door Gebruikerscontent op deze website te publiceren, verleent u BELPARK NV een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, kosteloze, wereldwijd werkende licentie om deze te reproduceren, te vertegenwoordigen, aan te passen en te vertalen, om de gepubliceerde Gebruikersinhoud te gebruiken en te verspreiden gedurende de volledige wettelijke periode van bescherming van intellectuele eigendomsrechten zoals bepaald door de Belgische en buitenlandse wetgeving en internationale verdragen (met inbegrip van eventuele latere aanvullende of wijzigende regelgeving), op deze website en op de sociale netwerken waar BELPARK NV aanwezig is of zal zijn.

Deze toestemming houdt in dat BELPARK NV het recht heeft om de Gebruikersinhoud aan te passen of om aan de initiële instelling elke verduidelijking toe te voegen die BELPARK NV nuttig acht, op voorwaarde dat dit de Gebruikersinhoud niet substantieel wijzigt.

U verklaart en garandeert, zonder enig voorbehoud, dat :

 • U bent de enige auteur van de Gebruikersinhoud die u publiceert, en dat u in die hoedanigheid de volledige en exclusieve eigendom en het gebruik hebt van alle intellectuele eigendomsrechten, zoals gedefinieerd door de intellectuele eigendomscode, die verbonden zijn aan de gepubliceerde Gebruikersinhoud;
 • De Gebruikersinhoud is een oorspronkelijk werk in de zin van het auteursrecht;
 • U heeft van de betrokken derden alle intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, etc.), persoonlijkheidsrechten en in het algemeen alle eigendomsrechten, van welke aard dan ook, die op de Gebruikersinhoud kunnen rusten verworven om de exploitatie van de Gebruikersinhoud door BELPARK NV onder de hier beschreven voorwaarden mogelijk te maken;
 • De gepubliceerde Gebruikerscontent maakt geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, de beeldrechten, de privacy van personen en, in het algemeen, de eigendomsrechten van derden;
 • De gepubliceerde Gebruikersinhoud bevat geen ongeoorloofde, lasterlijke, denigrerende, beledigende, discriminerende, haatdragende, racistische, antisemitische, xenofobe, homofobe, gewelddadige, schokkende, obscene, vulgaire, pornografische of seksueel suggestieve, onfatsoenlijke, pedofiele inhoud, kinderpornografie of die misbruik of intimidatie inhouden, die schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen in welke vorm dan ook of die alcoholische dranken, tabak, tabaksproducten of enige andere stof waarvan het gebruik of het in de handel brengen in België beperkt of verboden is, zouden promoten;
 • De gepubliceerde Gebruikersinhoud is niet in strijd met enige wet, voorschrift of norm die op Belgisch grondgebied van kracht is;
 • U bent bekleed met alle bevoegdheden en autoriteit om de rechten hieronder te verlenen.

De toestemming die U op grond hiervan verleent, houdt voor BELPARK NV geen verplichting in om de gepubliceerde Gebruikersinhoud te verspreiden. BELPARK NV behoudt zich het recht voor om de gepubliceerde Gebruikersinhoud op elk moment, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving, van de media te verwijderen. 

Sociale netwerken zijn platforms van derden. Bijgevolg zijn de verspreiding en het gebruik van Gebruikersinhoud op deze sociale netwerken onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die door deze derden zijn opgesteld. Zo kan BELPARK NV  niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de Gebruikersinhoud door zichzelf of door derden in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die door de sociale netwerken zijn vastgesteld, en met name wat betreft de reikwijdte van de verleende rechten, de duur van de rechten en de verwijdering van Gebruikersinhoud. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor elke vordering van derden met betrekking tot het gebruik van Gebruikersinhoud in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die door de sociale netwerken zijn vastgesteld.

Bovendien zal alle Gebruikersinhoud waarschijnlijk worden vermeld in een zoekmachine, en dus worden geraadpleegd door een publiek buiten de website.

2. Onderscheidende kenmerken 

De bedrijfsnamen, handelsnamen, acroniemen, handelsmerken, logo's en andere onderscheidende tekens die op deze website worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht. 

 • Compagnie des Alpes and all related indica and trademarks of BELPARK SA/NV. © 2008.
 • © 2008. Bellewaerde Park and all related indicia (names, character and logo) are trademarks of BELPARK SA/NV. © 2008.
 • Walibi and all related indicia (names, character and logo) are trademarks of BELPARK SA/NV. © 2008.
 • Spong Bob and all related characters and elements are trademarks of TM and © 2008 Paramount Parks Inc. © 2008 Viacom International Inc. All right reserved. Nickelodeon and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.
 • SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg Ice Age and all related characters and elements are trademarks of TM & © 2002, 2008 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved. Boule et Bill and all related logos are trademarks of Studio
 • Boule et Bill - Jean Roba © 2008
 • Lucky-Luke and all related characters and elements are trademarks of Lucky Comics © 2008
 • Bob & Bobette and all related characters and elements are trademarks of standard uitgeverij Antwerpen-Belgium © 2008 ;
 • © Mascotte gemaakt door de heer Nicolas LE GUILLOU/CDA BRANDS.

Elke reproductie, afbeelding of gebruik, geheel of gedeeltelijk, alleen of geïntegreerd met andere elementen, van een van de bovengenoemde onderscheidingstekens zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de rechten op dit onderscheidingsteken is strikt verboden.

3. Databanken

Eventuele databanken die u op deze website ter beschikking worden gesteld, zijn eigendom van BELPARK NV, die de hoedanigheid van producent van databanken heeft. 

Het is verboden een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de databanken op te vragen of te hergebruiken, ook voor privé-doeleinden.

HYPERLINKS

Het maken van hyperlinks naar deze website is toegestaan, mits :

 • De pagina's van deze website zijn niet genest binnen de pagina's van een andere website, maar zijn volledig toegankelijk in een nieuw venster;
 • De informatie op deze website wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt; 
 • De website van waaruit een hyperlink wordt gecreëerd, verspreidt geen informatie van controversiële, pornografische of xenofobe aard die de gevoeligheden van het publiek kan kwetsen of schade kan toebrengen aan het imago van BELPARK NV.

BELPARK NV  behoudt zich het recht voor deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat zij dit hoeft te rechtvaardigen.

VERANTWOORDELIJKHEID

De aansprakelijkheid van BELPARK NV  kan met name om de volgende redenen niet worden ingeroepen:

 • De tijdelijke onbereikbaarheid van deze website wegens onderhoudswerkzaamheden;
 • Een storing in het internetnetwerk die de toegang tot deze site beïnvloedt. In dit verband verklaart u op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de technische en functionele kenmerken, alsook met de beperkingen van het internetnetwerk (op het gebied van toegang, beschikbaarheid, congestie, storingen, verzadiging, transittijd, responstijd voor het weergeven, raadplegen, opvragen of overdragen van gegevens, onderbreking, gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen verduistering of hacking, risico van besmetting door een virus, enz;
 • Een storing of misbruik van uw terminal en alle andere apparatuur die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot deze website;
 • Het verstrekken van onjuiste, onvolledige of misleidende informatie van uw kant;
 • De mislukking, het verlies, de vertraging of de fout in de transmissie van gegevens buiten de controle van BELPARK NV;
 • De inhoud van de informatie die op de sites staat waarnaar deze website via hyperlinks verwijst;
 • Een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden van uw kant.

CONTACT

Elk verzoek betreffende het gebruik van uw persoonlijke gegevens moet worden gericht aan :

 • Door middel van het contactformulier dat toegankelijk is op de contactpagina van deze website;  
 • Per post naar het volgende adres: BELPARK NV, Afdeling Gegevensbescherming, Boulevard de l’Europe 100, 1300 Wavre , België
 • Per e-mail naar het volgende adres: privacy@walibi.be of
 • Per telefoon op het volgende nummer: +32 (0) 10 42 15 00   

Alle andere verzoeken moeten worden gericht aan :

 • Via het contactformulier op de contactpagina van deze website;  
 • Per post naar het volgende adres : Walibi Belgium, Boulevard de l’Europe 100, 1300 Wavre, België
 • Per e-mail naar het volgende adres: info-wbe@walibi.com; of
 • Per telefoon op het volgende nummer: +32 (0) 10 42 15 00