Skip to main content
Menu
Tickets Walibi Belgium

Parkreglement

Reglement voor de bezoekers van Walibi & Aqualibi

Artikel 1: Aanvaarding van de algemene voorwaarden

 1. Het kopen van een ticket/abonnement en het betreden van het Park leidt tot de aanvaarding van dit reglement, dat kan worden geraadpleegd op onze website www.walibi.com.
 2. Daarnaast zijn ook de algemene verkoopvoorwaarden, terug te vinden op onze website www.walibi.com, van toepassing.
 3. Voor verdere informatie is er een infobalie aan de ingang van het Park.

Artikel 2: Toegang tot het Park - Uitzetting van overtreders - Overige maatregelen

 1. Het personeel van het Park heeft het recht om de toegang te weigeren en om preventieve maatregelen te nemen om dit reglement te doen naleven. De bezoeker zal de hem gegeven veiligheidsinstructies opvolgen, in het bijzonder aan de ingang van het Park (metaaldetector, tassenonderzoek, ...). Wanneer dit reglement niet wordt nageleefd, kan het personeel van het Park elke overtreder bevelen het Park te verlaten.
 2. Elke persoon die in het Park eender welke overtreding begaan heeft, is verplicht te wachten op de komst van de bevoegde instanties om de nodige vaststellingen te doen en zal moeten bijdragen in de kosten die verbonden zijn aan de veroorzaakte ordeverstoring. Dit reglement doet op generlei wijze afbreuk aan de rechten van benadeelde partijen en aan procedures die zij noodzakelijk achten om in te leiden.
 3. De directie behoudt zich eveneens het recht voor om het toegangsticket of het abonnement van de overtredende bezoeker af te nemen.
 4. De directie wijst iedere aansprakelijkheid af in geval van schade die het gevolg is van het niet naleven van de bepalingen van dit reglement. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het verwijderen van objecten die niet zijn toegestaan in het Park en die niet in een bagagekastje worden bewaard.

Artikel 3: Toegang tot het Park - Tickets/Abonnementen - Identiteitskaart

 1. Het Park is enkel tijdens de openingsdagen en -uren toegankelijk. Men mag het Park ten laatste één uur voor de sluiting betreden.
 2. Voor de toegang tot het Park moet een identiteitskaart en een geldig toegangsticket of abonnement, dat via de officiële verkoopkanalen is gekocht, worden getoond. Deze documenten moet de bezoeker tijdens de volledige duur van zijn bezoek kunnen voorleggen, evenals alle tickets die het bewijs zijn van de aankopen die hij/zij binnen de omheining van het Park zou hebben gedaan.
 3. Bij verlies of diefstal van een abonnement kan een duplicaat van het abonnement worden verkregen tegen betaling van de administratieve kosten die € 10,00 bedragen.
 4. De directie behoudt zich het recht voor om de tarieven op ieder ogenblik te wijzigen.
 5. De directie behoudt zich het recht voor de openings- en sluitingsuren van het Park, de attracties, shows, boetieks en restaurants te wijzigen, alsook de toegangsvoorwaarden ervan, al naargelang van de exploitatie- en onderhoudsbehoeften van het Park (onderhoud, reparatie, herstel, renovatie, installatie van nieuwe attracties, enz.). De directie stelt alle regels vast die ze nuttig acht voor de veiligheid en de gezondheid van personen en goederen.
 6. De aankoop van een toegangsbewijs houdt de aanvaarding van dit reglement in, dat kan worden geraadpleegd op de site www.walibi.com, alsook de algemene verkoopvoorwaarden die eveneens op deze site terug te vinden zijn. Dit geldt vooral voor de restrictieve terugbetalingsvoorwaarden, waarin wordt benadrukt dat:
  • Toegangsbewijzen (tickets of abonnementen) niet kunnen worden teruggenomen, ingeruild of terugbetaald en niet mogen worden doorverkocht.

  • Ze zullen niet worden teruggenomen, ingeruild of terugbetaald, noch zullen ze aanleiding geven tot een prijsvermindering, zelfs in het geval van ontoegankelijkheid van alle of een deel van de attracties of andere inrichtingen, hetzij als gevolg van slecht weer, als gevolg van het bereiken van de capaciteitslimiet (bijvoorbeeld voor Aqualibi) of voor de behoeften van de werking van het Park.
  • Indien een bezoeker uit het Park wordt gezet wegens de niet-naleving van dit reglement, gebeurt dit zonder terugbetaling. De directie behoudt zich ook het recht voor om het abonnement van de overtreder te ontbinden zonder terugbetaling.

Artikel 4: Verplaatsingen gebeuren alleen te voet

Zich verplaatsen in het Park mag uitsluitend te voet, voor ieders veiligheid. Met uitzondering van kinderwagens en rolstoelen zijn geen vervoersmiddelen (fiets, rollers, rolschaatsen, skateboard, hoverboard, scooters, enz.) toegestaan in het Park.

Artikel 5: Beleefdheidsplicht - Voorzichtigheid is algemeen verplicht

 1. De bezoeker zal zich gedragen als een goede huisvader en andere mensen en de omgeving respecteren. Hoffelijkheid is geboden in het Park en de onmiddellijke omgeving ervan.
 2. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten vergezeld worden door een meerderjarig persoon en blijven onder de volledige verantwoordelijkheid van deze laatste tijdens het hele bezoek. Het bewijs van de leeftijd van de verantwoordelijke persoon of het kind kan op ieder ogenblik worden opgevraagd.
 3. De bezoeker moet te allen tijde gemakkelijk identificeerbaar zijn. Daarom is het dragen van een masker of andere zaken die het gezicht geheel of gedeeltelijk zou verbergen verboden. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen echter wel verkleed of gegrimeerd zijn.
 4. Om hygiënische en veiligheidsredenen mag de bezoeker zich niet in ontbloot bovenlijf of op blote voeten in het Park begeven.
 5. Radio's en andere geluidstoestellen zijn verboden binnen de omheining van het Park, net als wapens, explosieven (rotjes, Bengaals vuur, ...) en elk snijdend of stomp voorwerp (deze lijst is niet-limitatief, de directie behoudt zich het recht voor om ook andere voorwerpen als ongepast te verklaren).
 6. Het rookverbod in gesloten openbare plaatsen (Koninklijk Besluit van 13/12/05) werd uitgebreid tot de wachtrijen (binnen en buiten) van attracties en verkooppunten. Deze regel is ook van toepassing op e-sigaretten.
 7. Dronkenschap, het bezit of gebruik van drugs van welke aard dan ook zijn ten strengste verboden in het Park en de omgeving ervan.
 8. Elke bijeenkomst die de rust van het Park en/of de bezoekers ervan kan beïnvloeden is verboden.

Artikel 6: Opvolgen van de veiligheidsinstructies

 1. Om veiligheidsredenen is het ten strengste verboden om een object "achter te laten" in het Park. Alle kosten in verband met dit achterlaten zijn voor de rekening van de eigenaar.
 2. Wanneer een attractie gesloten is, is het verboden de perimeter ervan te betreden.
 3. De specifieke voorschriften van elke attractie en ook de mondelinge bevelen die door het personeel gegeven worden, moeten door elke bezoeker worden nageleefd. Dit gaat dan vooral over het respecteren van de wachtrijen, de minimumlengte van een persoon om tot een attractie toegang te krijgen en het verbod op bepaalde voorwerpen in een aantal attracties.
 4. Bezoekers met speciale behoeften kunnen op vertoon van een geldig officieel document (Europese parkeerkaart, Europese gehandicaptenkaart) gemakkelijker toegang krijgen tot de attracties.

Artikel 7: Properheid van het Park - Picknickzones

 1. De bezoeker zal respect tonen voor het milieu en voor de properheid van het Park door gebruik te maken van het sanitair en de vuilnisbakken die hem ter beschikking worden gesteld. Hij zal zich onthouden van eender welke beschadiging (graffiti, …) aan de infrastructuur van het Park (attracties, planten, decors, …).
 2. Het is verboden om te picknicken binnen de omheining van het Park, en dan in het bijzonder in restaurants of op terrassen, en in Aqualibi. Picknicken mag echter wel in de zones die speciaal hiervoor zijn ingericht, zoals aangegeven op het plan van het Park.

Artikel 8: Geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade van welke aard dan ook

 1. Aan de ingang van het Park zijn er betalende bagagekastjes ter beschikking. De aansprakelijkheid van de directie bij verlies, diefstal of beschadiging van objecten binnen het Park is beperkt tot de bewaking van deze betalende bagagekastjes.
 2. Lockers met sleutels zijn gratis beschikbaar voor Aqualibi-bezoekers. Aangezien het gebruik van deze sleutels niet kan worden gecontroleerd, wijst de directie elke aansprakelijkheid af voor eventuele diefstal of schade in deze gratis lockers.
 3. Bij sommige attracties worden lockers ter beschikking gesteld van bezoekers. Ze zijn niet beveiligd en worden niet bewaakt door het personeel van het Park. Het deponeren van voorwerpen in deze lockers valt dan ook uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de bewaargever: de directie of het personeel van het Park kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verdwijningen, verlies, diefstal of schade aan deze objecten
 4. Formulieren voor het melden van verlies of diefstal zijn beschikbaar voor bezoekers op de infobalie en bij Aqualibi. Verloren voorwerpen die aan de infobalie worden bezorgd, worden er een maand lang bewaard. Identificeerbare en waardevolle voorwerpen zullen aan de politie van Waver worden overhandigd.
 5. Elke bezoeker die in een attractie zijn persoonlijke voorwerpen (telefoon, horloge, bril, sleutels, ...) meeneemt, doet dat op eigen verantwoordelijkheid. De directie en het personeel van het park kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor wat er met deze objecten kan gebeuren.
 6. De directie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door derden aan eigendommen van bezoekers of de bezoekers zelf.
 7. De directie wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onverenigbaarheid tussen de voorgestelde activiteiten en de medische toestand van bezoekers. Bezoekers die aan activiteiten deelnemen die in strijd zijn met hun gezondheidstoestand (zwangere vrouwen, mensen die onlangs in het ziekenhuis zijn opgenomen, astmapatiënten, epileptici, enz.) doen dit op eigen risico.

Artikel 9: Parking

 1. De parking van het Park is betalend.
 2. De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal of ongeval op de parking. De prijs van de parking houdt een recht op parkeren in, geen recht op beveiliging. De bezoeker wordt sterk aangeraden om zijn voertuig af te sluiten, de ruiten omhoog te laten en geen kostbare voorwerpen achter te laten in het voertuig.
 3. Op het parkeerterrein geldt de wegcode met een toegestane maximumsnelheid van 20 km/u en dienen de aanwijzingen van het personeel van de parking nauwgezet te worden opgevolgd.
 4. Het is niet toegestaan om ‘s nachts op de parking te parkeren, behalve in het kader van de in het Park georganiseerde "nocturnes". Mobilhomes mogen ‘s nachts niet op de parking van het Park blijven staan en moeten die ten laatste om 22u verlaten.
 5. Het is verboden om dieren in voertuigen achter te laten, zelfs met open raam. In geval van overtreding worden de bevoegde diensten opgeroepen om het dier/de dieren te bevrijden.
 6. De directie behoudt zich het recht voor om, op kosten van de eigenaar, elk voertuig dat in strijd is met deze bepalingen te ontruimen.

Artikel 10: Dieren

Er worden geen dieren toegelaten in het Park, met uitzondering van geleidehonden voor mindervalide personen. Deze dieren zijn echter niet toegestaan op de attracties, noch in Aqualibi (artikel 750 van het Burgerlijk Wetboek §2).

Artikel 11: Bijzondere voorwaarden m.b.t. de toegang tot Aqualibi

 1. Om hygiënische redenen (besluit van de Waalse regering van 13/03/2003, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25/04/2003) is enkel de volgende zwemkledij toegelaten: zwembroek, zwemboxershort, bikini, eendelig badpak, lycrakleding tot aan de knie en de elleboog. Deze zwemkledij mag geen ritssluitingen of knopen hebben. Ze mag niet schokkend of ongepast zijn. Kinderen jonger dan 2 jaar moeten zwemluiers dragen.
 2. Bezoekers met huidinfecties, besmettelijke infecties (abcessen, impetigo, mycosen, eczeem, ...), plantaire wratten en/of open wonden wordt de toegang tot het waterpark ontzegd.
 3. Om een optimale waterkwaliteit te garanderen, is een douche van minstens 3 minuten en de doorgang in het voetbad verplicht voordat u de aquatische ruimte betreedt.
 4. Bezoekers die kinderen jonger dan 12 jaar vergezellen, moeten dit doen in zwemkledij. Hij/zij vult een document in met zijn contactgegevens en de identiteit van de kinderen die hij/zij begeleidt.
 5. De begeleider dient er voor te zorgen dat het kind dat niet kan zwemmen in het waterpark zwembandjes en/of een zwemvest draagt, met dien verstande dat het dragen van dergelijke uitrusting verdrinkingsgevaar niet uitsluit.
 6. Zwemvesten worden aan bezoekers ter beschikking gesteld, zonder dat de directie of het personeel van het Park op enigerlei wijze verantwoordelijk is voor het gebruik ervan.
 7. Bezoekers die niet weten hoe te zwemmen of die lijden aan een handicap moeten een speciale armband zichtbaar dragen die aan het onthaal van Aqualibi wordt verstrekt.
 8. Aqualibi wordt bewaakt door redders. De aanwezigheid ervan doet op geen enkele wijze afbreuk aan de verplichting van bezoekers en hun begeleiders om dit reglement na te leven.
 9. Aqualibi wijst elke aansprakelijkheid af in geval van voortijdige slijtage of het scheuren van zwemkleding bij het gebruik van glijbanen of glijdende banden.
 10. Picknicken en alle soorten van eten en drinken zijn ten strengste verboden in Aqualibi.
 11. De lockers van de kleedkamers moeten aan het eind van de dag worden leeggemaakt. Zo niet, wordt de inhoud ervan als een verloren voorwerp behandeld.

Artikel 12: Handel is verboden in het Park

Behalve bij schriftelijke toestemming van de directie is een verkoop of eender welke handel niet toegestaan binnen de omheining van het Park en op de parking. In voorkomend geval zullen de voorwerpen en/of het product van de verkoop in beslag worden genomen tot de aankomst van de ordemachten.

Artikel 13: Catering

In overeenstemming met de Europese verordening 1169/2011 (INCO-verordening) stellen we de informatie over allergenen in onze preparaten ter beschikking aan bezoekers. Onze hygiëneprocedures en de keuze van onze leveranciers zijn zo ontworpen en gekozen dat de aanwezigheid van allergenen door kruising van voedsel zoveel mogelijk wordt vermeden, maar we kunnen hun totale afwezigheid niet garanderen. Opgelet: de samenstelling van de gerechten kan per geval verschillen, vraag bij elk bezoek om informatie. Wend u voor meer informatie tot één van onze medewerkers of tot de manager van het restaurant.

Artikel 14: Persoonlijke levenssfeer

 1. Voor ieders veiligheid is het Park uitgerust met een actief camerabewakingssysteem. De beelden worden opgenomen en bewaard volgens de voorwaarden gedefinieerd door de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Koninklijk Besluit van 13/02/01).
 2. Elke bezoeker kan worden gefilmd of gefotografeerd binnen de omheining van het Park. De afgespeelde beelden en de gemaakte foto’s kunnen door de directie van het Park worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Personen die niet willen gefilmd of gefotografeerd worden tijdens hun bezoek kunnen dit melden aan de infobalie.

Artikel 15: Toepasselijk recht - bevoegde rechtbanken

Elk geschil tussen een bezoeker en Walibi is onderworpen aan het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van Waals-Brabant zijn territoriaal bevoegd om het te beslechten.